Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden Web SEO Online

1. toepassingsgebied
1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische transacties van het dienstverlenende bedrijf Web SEO Online (vertegenwoordigd door Dieter Hanke) – hierna te noemen dienstverlener – met zijn contractpartner – hierna te noemen opdrachtgever.
1.2 Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden door de dienstverlener worden schriftelijk aan de opdrachtgever meegedeeld. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd indien de opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar maakt. Opdrachtgever dient het bezwaarschrift binnen vier weken na kennisgeving van de wijzigingen aan de Dienstverlener te sturen.

2. onderwerp van het contract
2.1 De partijen komen overeen samen te werken in overeenstemming met de specifieke individuele contractuele overeenkomst. Een arbeidsovereenkomst is niet gewenst door de partijen en is niet vastgelegd.
2.2 De Dienstverlener is verantwoordelijk voor sociale zekerheidsbijdragen of fiscale zaken en vrijwaart Opdrachtgever van alle verplichtingen.
2.3 Het staat de Dienstverlener vrij om voor andere Opdrachtgevers te werken.
3. sluiting van het contract
3.1 Een contract met de Dienstverlener komt tot stand door het verzenden van de getekende bestelling of orderofferte per post, fax of e-mail.
3.2 Het onderwerp van de overeenkomst of de exacte taakomschrijving is als volgt:

Zoekmachine optimalisatie (Google)
In het bijzonder wordt overeengekomen dat
1. het genereren van legale zoekresultaten bij Google voor het in de respectievelijke orderbevestiging genoemde domein in het overeengekomen bedrag en binnen de overeengekomen tijd.
2. de nieuwe instelling en optimalisatie van de trefwoorden en linkteksten in de broncode, evenals de instelling van de Google Analytics Tool en Webmaster Tool. Ook de verificatie van uw website bij Google.
3. het maken van de sitemap van uw website volgens de richtlijnen van Google.
4. contractduur en vergoeding
4.1 Het contract gaat in op de specifiek en individueel overeengekomen datum.
4.2 Het contract is niet gebaseerd op een overeengekomen termijn.
4.3 Er is niet voorzien in een opzegging voor het begin van het contract. Dit is alleen mogelijk als de dienstverlener zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Indien de Opdrachtgever het contract in strijd met dit artikel 4.3 voor aanvang van het contract opzegt, wordt de Dienstverlener op adequate wijze gecompenseerd voor zijn verlies van werk. Hiervoor wordt een vast bedrag van 300 EUR overeengekomen.
4.4 De dienstverleningsprijs is gebaseerd op de omvang van de verschuldigde werkzaamheden. Deze vindt zijn rechtsgrondslag in de bepalingen van de dienstverleningsovereenkomst §§ 611 e.v. BGB (DUITS BURGERLIJK WETBOEK).
4.5 Alle betalingen zijn 5 dagen na facturatie verschuldigd met 5% korting en 7 dagen zonder aftrek. Bij overschrijding van de betalingsdata heeft de Dienstverlener recht op een vertragingsrente van 2% – boven de referentierentevoet van de Europese Centrale Bank in overeenstemming met de Discount Rate Transition Act – zonder verdere aanmaning. Het recht om een hogere schadeclaim in te dienen blijft onaangetast.
4.6 Contante kosten en bijzondere kosten die door de Dienstverlener op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever worden gemaakt, worden tegen kostprijs in rekening gebracht.
4.7 Alle door de Dienstverlener geleverde diensten zijn onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde tegen het huidige wettelijke tarief van 19%.
5. omvang van de diensten
5.1 De door de dienstverlener te leveren diensten omvatten doorgaans de gedetailleerde taken die in de opdracht van de opdrachtgever zijn vermeld.
5.2 De dienstverlener zal de opdrachtgever periodiek op de hoogte stellen van de resultaten van zijn werkzaamheden.
5.3 Indien de dienstverlener feitelijk niet in staat is de contractueel verschuldigde diensten te verrichten, dient hij de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.4 De dienstverlener stelt de apparatuur en het personeel ter beschikking die nodig zijn om de diensten uit te voeren.
De partijen spannen zich naar beste weten en overtuiging in om de contractant te helpen bij de uitvoering van de respectieve verplichting door het verstrekken van informatie, advies of ervaring om een soepele en efficiënte workflow voor beide partijen te waarborgen.
5.5 De garantieperiode begint met de ontvangst van de FTP-toegangsgegevens of met de overdracht van de gegevens aan een door de klant genoemde persoon en eindigt na het verstrijken van de termijn van een maand.
5.6 Door ons geplaatste backlinks worden in de hoogste kwaliteit onder branchespecifieke bijlagen geplaatst en voorzien van trefwoorden. Een volledige lijst van verifieerbare koppelingen wordt als bewijs beschouwd. Zodra deze volledig zijn uitgevoerd en kunnen worden geverifieerd, wordt dit deel van het contract geacht te zijn uitgevoerd.
Het feit dat Google niet altijd alle links laat zien, wat verklaard kan worden met technische verplichtingen, zijn wij verplicht om bovenstaande lijst als bewijs bij te houden.

6. geheimhoudingsplicht
De Dienstverlener verplicht zich tot geheimhouding van alle bedrijfs- en bedrijfsgeheimen van de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de arbeidsrelatie en ook na beëindiging daarvan.

7. contractuele boete
In geval van verwijtbaar verzuim om de contractueel verschuldigde activiteit te starten of contractbreuk of voortijdige beëindiging wegens verwijtbaar gedrag in strijd met het contract, verbindt de dienstverlener zich ertoe de klant een contractuele boete van 300 EUR te betalen.

8. aansprakelijkheid
8.1 Schadeclaims tegen de dienstverlener zijn uitgesloten, tenzij deze gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid van de dienstverlener zelf of diens plaatsvervangers. De verjaringstermijn voor het instellen van schadeclaims is drie jaar en begint te lopen op het moment dat de handeling die de verplichting tot schadevergoeding doet ontstaan, is gepleegd. Indien de wettelijke verjaringstermijnen leiden tot een kortere verjaringstermijn voor de Dienstverlener in individuele gevallen, gelden deze.

8.2 Voor alle andere schadeclaims gelden de wettelijke bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek.
8.3 Wat het bedrag betreft, is de aansprakelijkheid van de dienstverlener beperkt tot de schade die typisch is voor dit soort vergelijkbare transacties, die ten tijde van het sluiten van het contract of uiterlijk op het moment van de plichtsverzuim te voorzien waren.
8.4 De aansprakelijkheid van de dienstverlener voor gevolgschade als gevolg van een gebrek op de wettelijke gronden van positieve contractbreuk is uitgesloten, indien en voor zover de aansprakelijkheid van de dienstverlener niet voortvloeit uit een plichtsverzuim dat essentieel is voor de vervulling van het doel van de overeenkomst.

9e juridische plaats
9.1 De zakelijke relatie tussen de partijen wordt uitsluitend beheerst door het Duitse recht.
9.2 De overeenkomst over de plaats van jurisdictie geldt in gelijke mate voor binnenlandse en buitenlandse klanten.
9.3 Plaats van uitvoering en jurisdictie voor alle diensten en geschillen is de respectievelijke plaats van uitvoering.

10. andere bepalingen
10.1 Er bestaan geen aanvullende overeenkomsten bij dit contract. Wijzigingen of aanvullingen moeten schriftelijk worden ingediend om rechtsgeldig te zijn.
10.2 Een wijziging van punt 10 van de overeenkomst dient eveneens schriftelijk te geschieden.10.3 De koper is gerechtigd zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen.

11 Scheidbaarheidsclausule
Indien een of meer van de bovenstaande bepalingen ongeldig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Dit geldt ook als binnen een verordening een deel niet effectief is, maar een ander deel wel. De ongeldige bepaling wordt door de partijen vervangen door een bepaling die de economische belangen van de partijen bij het contract het dichtst benadert en die niet in strijd is met de andere contractuele overeenkomsten.