Gegevensbescherming

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Verzameling van gegevens op deze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden
Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. hosting en content delivery netwerken (CDN)
Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die door een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de hoster is voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om haar prestatieverplichtingen na te komen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiting van een contract voor de verwerking van bestellingen

Om de verwerking van de gegevens te garanderen, hebben we een contract voor de verwerking van de bestelling gesloten met onze gastheer.

3. algemene opmerkingen en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe we dit doen en met welk doel.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Dieter Hanke
Grevenbroicher weg 45
50829 Keulen

Telefoon: +4922129884152
e-mail: info@web-seo-online.com

Verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel volstaat een informele kennisgeving per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)
ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN KUNST WORDT UITGEVOERD. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE WETTELIJKE BASIS WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF TENZIJ DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING, MET INBEGRIP VAN DE PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DEZE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval van inbreuken op de gegevensbeschermingsautoriteiten hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats waar de vermoedelijke inbreuk is gepleegd. Dit recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensdraagbaarheid
U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering
Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u vragen de verwerking te beperken in plaats van te verwijderen.
Als wij uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat ze worden gewist.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend conform art. 21 lid 1 DSGVO, dient een evenwicht te worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belang zwaarder weegt dan het belang van de betrokken partijen, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-e-mails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat er ongevraagde reclame-informatie wordt verzonden, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. gegevensverzameling op deze website
Cookies
Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde partij (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies uit te voeren (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies voor het meten van het webpubliek) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO, tenzij er een andere wettelijke basis wordt gegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, zal het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend plaatsvinden op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor specifieke gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Server logbestanden
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Gastheernaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres
  • Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier
Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), op voorwaarde dat de aanvraag is gedaan.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, ophoudt te bestaan (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, mits uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO), op voorwaarde dat de aanvraag is gedaan.

De gegevens die u ons via een contactaanvraag stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel waarvoor ze werden opgeslagen, ophoudt te gelden (bijv. na verwerking van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. sociale media
Social media plugins met Shariff
Deze website maakt gebruik van plugins van sociale media (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plugins meestal herkennen aan de respectievelijke social media logo’s. Om de gegevensbescherming op deze website te garanderen, gebruiken wij deze plugins alleen in combinatie met de zogenaamde “Shariff”-oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de op deze website geïntegreerde plugins gegevens aan de betreffende aanbieder doorgeven zodra u de site voor het eerst betreedt.

Pas als u de betreffende plugin activeert door op de betreffende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de aanbieder tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plugin activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u deze website met uw IP-adres heeft bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw desbetreffende social media-account (bijv. Facebook), kan de desbetreffende aanbieder het bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen.

Het activeren van de plugin geldt als toestemming in de zin van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Facebook Plugins (Like & Share knop)
Op deze website zijn plugins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Like Button” (“Vind ik leuk”) op deze website. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plugin een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u deze website heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook “Like-Button” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook bezoeken aan deze website kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van Facebook plugins is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Twitter-plugin
De functies van de Twitter dienst zijn geïntegreerd op deze website. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de “Re-Tweet” functie, worden de websites die u bezoekt gelinkt aan uw Twitter account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. De gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de sites geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Twitter raadplegen op: https://twitter.com/de/privacy.

De Twitter plugin wordt gebruikt op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien de juiste toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw privacyinstellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Instagram-plugin
De functies van de Instagram-service zijn op deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de sites, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien de juiste toestemming is gevraagd, worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO verwerkt; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Instagramgegevensbeschermingsverklaring: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr Plugin
Deze website maakt gebruik van knoppen van de Tumblr service. De provider is Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Met deze knoppen kunt u een bericht of pagina delen op Tumblr of de aanbieder op Tumblr volgen. Wanneer u een van onze websites bezoekt met een Tumblr-knop, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Tumblr verzamelt en verzendt met behulp van deze plugin. Volgens de huidige status worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de desbetreffende website doorgegeven.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien de juiste toestemming is gevraagd, worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO verwerkt; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Tumblr op: https://www.tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn-plugin
Deze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Elke keer dat u een pagina op deze site bezoekt die LinkedIn-functionaliteit bevat, wordt er een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn krijgt een melding dat u deze site heeft bezocht met behulp van uw IP-adres. Als u op de LinkedIn “Recommend” knop klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn account, kan LinkedIn uw bezoek aan deze site aan u en uw account koppelen. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van deze pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

De LinkedIn plugin wordt gebruikt op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het LinkedIn-privacybeleid op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING-plugin
Deze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met XING-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen of wordt het gebruiksgedrag geëvalueerd.

De opslag en analyse van gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien de juiste toestemming is gevraagd, worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO verwerkt; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share knop is te vinden in de XING Privacy Policy op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest Plugin
Op deze website gebruiken we social plugins van het sociale netwerk van Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

Wanneer u een pagina oproept die zo’n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plugin stuurt protocolgegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van uw browser, de datum en tijd van uw aanvraag, uw gebruik van Pinterest en cookies.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien de juiste toestemming is gevraagd, worden de gegevens uitsluitend op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO verwerkt; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de mededeling over gegevensbescherming van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. analyse-instrumenten en reclame
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersinformatie omgaat, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderafhandeling

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de “demografische kenmerken” functie van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesse gebaseerde reclame door Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account te wijzigen, of in het algemeen verbieden dat Google Analytics uw gegevens verzamelt zoals beschreven in het gedeelte “Opting out of data collection”.

Opslagtermijn

Bij Google opgeslagen gebruikers- en gebeurtenisgegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie de volgende link voor details: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads en Google Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als onderdeel van Google Ads maken we gebruik van wat bekend staat als conversie tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een conversie tracking cookie ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de webbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet te traceren op de websites van Google Ads klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor Google Ads klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u zich afmelden voor dit gebruik door de Google Conversion Tracking cookie op uw webbrowser onder Gebruikersvoorkeuren enigszins uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van “conversion cookies” en het gebruik van deze tracking tool zijn gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking is te vinden in de Google Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor specifieke gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

7. plugins en gereedschap
YouTube met verbeterde gegevensbescherming
Deze website integreert video’s van YouTube. De exploitant van de site is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in een verbeterde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze site opslaat voordat ze de video bekijken. De verbeterde privacymodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs het delen van informatie met YouTube partners uit. YouTube maakt bijvoorbeeld verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt of niet.

Wanneer u een YouTube-video op deze site lanceert, maakt deze verbinding met de YouTube-servers. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan na het starten van een video. Deze cookies stellen YouTube in staat om informatie te verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Als een YouTube-video eenmaal is gelanceerd, kan deze andere gegevensverwerkingsoperaties in gang zetten waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo
Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plugin, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen account heeft bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt overgebracht naar de Vimeo-server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, staat u Vimeo toe uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen van uw Vimeo account.

Vimeo wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het Vimeo privacybeleid op: https://vimeo.com/privacy.

Google-weblettertypen
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor een uniforme weergave van de lettertypes. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.