Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Web SEO Online

1. zakres stosowania
1.1 Poniższe warunki obowiązują dla wszystkich czynności prawnych spółki serwisowej Web SEO Online (reprezentowanej przez Dietera Hanke) – zwanej dalej usługodawcą – z jej partnerem umownym – zwanym dalej klientem.
1.2 O zmianach w niniejszych warunkach, które zostały dokonane przez usługodawcę, klient zostanie powiadomiony na piśmie. Są one uznawane za zatwierdzone, jeśli klient nie zgłosi sprzeciwu na piśmie. Klient musi przesłać sprzeciw Usługodawcy w terminie czterech tygodni od powiadomienia o zmianach.

2. przedmiot umowy
2.1 Strony postanawiają współpracować zgodnie ze szczegółowym indywidualnym porozumieniem umownym. Umowa o pracę nie jest pożądana przez strony i nie została zawarta.
2.2. Usługodawca jest odpowiedzialny za składki na ubezpieczenie społeczne lub sprawy podatkowe i zwalnia Usługobiorcę z wszelkich zobowiązań.
2.3 Usługodawca może swobodnie pracować dla innych Klientów.
3. zawarcie umowy
3.1 Umowa z Usługodawcą zawierana jest poprzez przesłanie podpisanego zamówienia lub oferty zamówienia pocztą, faksem lub e-mailem.
3.2 Przedmiot umowy lub dokładny opis stanowiska pracy jest następujący:

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (Google)
W szczególności uzgodniono, że
1. generowanie w Google prawnych wyników wyszukiwania dla domeny wymienionej w odpowiednim potwierdzeniu zamówienia w uzgodnionej wysokości i w uzgodnionym terminie.
2. nowe ustawienie i optymalizacja słów kluczowych i tekstów linków w kodzie źródłowym, jak również ustawienie Google Analytics Tool i Webmaster Tool. Również weryfikacja Twojej strony internetowej w Google.
3. utworzenie mapy strony internetowej zgodnie z wytycznymi Google.
4. czas trwania umowy i wynagrodzenie
4.1 Umowa rozpoczyna się w specjalnie i indywidualnie uzgodnionym terminie.
4.2 Umowa nie opiera się na uzgodnionym terminie.
4.3 Nie przewiduje się rozwiązania umowy przed jej rozpoczęciem. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy usługodawca nie będzie wypełniał swoich zobowiązań umownych. Jeżeli Klient rozwiąże umowę przed jej rozpoczęciem niezgodnie z niniejszym punktem 4.3, Usługodawca otrzyma odpowiednie odszkodowanie za utratę pracy. W tym celu uzgodniono ryczałtową stawkę w wysokości 300 EUR.
4.4 Cena usługi zależy od zakresu należnej działalności zawodowej. Podstawa prawna znajduje się w postanowieniach umowy o świadczenie usług §§ 611 i nast. BGB (NIEMIECKI KODEKS CYWILNY).
4.5 Wszystkie płatności są wymagalne 5 dni po wystawieniu faktury z 5% rabatem i 7 dni bez potrąceń. W przypadku przekroczenia terminów płatności Usługodawca ma prawo do odsetek za zwłokę w wysokości 2% – powyżej referencyjnej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego zgodnie z Ustawą o zmianie stóp dyskontowych – bez konieczności dodatkowego upomnienia. Prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających tę kwotę pozostaje nienaruszone.
4.6 Wydatki gotówkowe i koszty specjalne poniesione przez Usługodawcę na wyraźne życzenie Klienta są naliczane według ceny kosztowej.
4.7 Wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według aktualnej stawki ustawowej 19%.
5. zakres usług
5.1 Usługi świadczone przez usługodawcę obejmują zazwyczaj szczegółowe zadania wymienione w zamówieniu złożonym przez klienta.
5.2 Usługodawca ma obowiązek okresowo informować klienta o wynikach swojej pracy.
5.3 Jeżeli usługodawca faktycznie nie jest w stanie wykonać świadczeń umownych, musi niezwłocznie poinformować o tym klienta.
5.4 Usługodawca zapewnia sprzęt i personel niezbędny do wykonania usług.
Strony dołożą wszelkich starań, aby zgodnie z ich najlepszą wiedzą i przekonaniem pomóc Wykonawcy w wypełnieniu danego zobowiązania poprzez udzielanie informacji, porad lub doświadczeń w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przepływu pracy dla obu stron.
5.5 Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą otrzymania danych dostępu do FTP lub z chwilą przekazania danych osobie wskazanej przez klienta i kończy się po upływie jednego miesiąca.
5.6 Umieszczane przez nas linki zwrotne są umieszczone w najwyższej jakości pod załącznikami branżowymi i opatrzone słowami kluczowymi. Pełny wykaz możliwych do zweryfikowania powiązań uznaje się za dowód. Gdy tylko zostaną one w pełni zrealizowane i będą mogły zostać zweryfikowane, ta część umowy zostanie uznana za zrealizowaną.
Ze względu na fakt, że Google nie zawsze pokazuje wszystkie linki, co można wytłumaczyć zobowiązaniami technicznymi, jesteśmy zobowiązani do zachowania wyżej wymienionej listy jako dowodu.

6. zobowiązanie do zachowania tajemnicy
Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich tajemnic operacyjnych i handlowych Usługobiorcy w okresie trwania stosunku pracy, a także po jego zakończeniu.

7. kara umowna
W przypadku zawinionego nierozpoczęcia działalności, naruszenia umowy lub przedwczesnego jej rozwiązania z powodu zawinionego zachowania niezgodnego z umową, usługodawca zobowiązuje się do zapłaty klientowi kary umownej w wysokości 300 EUR.

8. odpowiedzialność
8.1 Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze wobec usługodawcy, chyba że opierają się one na umyślnym lub rażąco niedbałym postępowaniu usługodawcy lub jego osób zastępczych. Termin przedawnienia dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynosi trzy lata i rozpoczyna się w momencie popełnienia czynu powodującego powstanie obowiązku zapłaty odszkodowania. Jeżeli ustawowe terminy przedawnienia skutkują w poszczególnych przypadkach krótszym terminem przedawnienia dla Usługodawcy, to obowiązują one.

8.2 Do wszystkich pozostałych roszczeń odszkodowawczych stosuje się przepisy ustawowe niemieckiego kodeksu cywilnego.
8.3 W zakresie kwoty, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do szkód typowych dla porównywalnych transakcji tego rodzaju, które były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy lub najpóźniej w momencie naruszenia obowiązków.
8.4 Wyklucza się odpowiedzialność usługodawcy za szkody następcze spowodowane wadą na gruncie prawnym wynikającą z pozytywnego naruszenia umowy, jeżeli i o ile odpowiedzialność usługodawcy nie wynika z naruszenia obowiązków istotnych dla realizacji celu umowy.

9. miejsce rozprawy sądowej
9.1 Stosunki handlowe pomiędzy stronami podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu.
9.2 Porozumienie w sprawie miejsca jurysdykcji dotyczy w równym stopniu klientów krajowych i zagranicznych.
9.3 Miejscem wykonania i jurysdykcji dla wszystkich usług i sporów jest odpowiednie miejsce wykonania.

10. inne przepisy
10.1 Nie istnieją żadne umowy dodatkowe do tej umowy. Zmiany lub uzupełnienia muszą być dokonane na piśmie, aby były prawnie skuteczne.
10.2 Zmiana punktu 10 umowy musi być również dokonana w formie pisemnej.10.3 Zamawiający jest uprawniony do cesji swoich roszczeń wynikających z umowy.

11 Klauzula rozdzielności
Jeżeli jedno lub więcej z powyższych postanowień jest nieważnych, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Ma to również zastosowanie, jeśli w ramach rozporządzenia część jest nieskuteczna, ale inna część jest skuteczna. Nieważne postanowienie zostaje zastąpione przez strony postanowieniem, które jest najbliższe interesom gospodarczym stron umowy i które nie jest sprzeczne z innymi umowami.