Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. ochrona danych w skrócie
Uwagi ogólne
Poniższe uwagi przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania nam. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. Ponadto mają Państwo prawo żądać, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto ma pan prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, aby zadać nam to i inne pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich
Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdują się w poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych.

2) sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)
Hosting zewnętrzny
Ta strona jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być m.in. adresy IP, zapytania o kontakt, meta i dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę.

Wykorzystanie hostera ma na celu realizację umowy z naszymi potencjalnymi i dotychczasowymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego dostarczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hoster będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań dotyczących wydajności i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

W celu zagwarantowania przetwarzania danych zgodnego z zasadami ochrony danych osobowych, zawarliśmy z naszym hostem umowę na przetwarzanie zamówień.

3. informacje ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to robimy i w jakim celu.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

Dieter Hanke
Droga Grevenbroicher 45
50829 Kolonia

Telefon: +4922129884152
E-mail: info@web-seo-online.com

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i do bezpośredniej reklamy (art. 21 DSGVO)
JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE SZTUKI. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z JEGO KONKRETNEJ SYTUACJI, W TYM PROFILOWANIU NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU PAŃSTWA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, O ILE NIE UDOWODNIMY, ŻE ISTNIEJĄ ISTOTNE POWODY PRZETWARZANIA, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA OCHRONĘ I KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB O ILE PRZETWARZANIE NIE SŁUŻY DO DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DLA CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIU, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia przepisów przez organy ochrony danych zainteresowane osoby mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Niniejsze prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operator strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://“ na „https://“ oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz poprawność przechowywanych u nas swoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania przeglądu, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a Państwo potrzebują ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO należy zachować równowagę pomiędzy Państwa interesami a naszymi. Tak długo, jak nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają nad interesami zainteresowanych stron, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Cookies
Nasze strony internetowe używają tak zwanych „cookies“. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (session cookies) albo na stałe (permanent cookies) w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Trwałe pliki cookie są zapisywane w urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika po wejściu na naszą stronę (cookies firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firm trzecich (np. cookies do przetwarzania usług płatniczych).

Ciasteczka mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są używane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Ciasteczka, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne ciasteczka) lub do zapewnienia określonych funkcji, które zostały zamówione (ciasteczka funkcjonalne, np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. ciasteczka do pomiaru oglądalności stron internetowych) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli złożono wniosek o wyrażenie zgody na przechowywanie ciasteczek, to przechowywanie tych ciasteczek będzie się odbywało wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgodę tę można w każdej chwili odwołać.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptowanie cookies w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

O ile cookies są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analizy, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o Państwa zgodę.

Pliki logów serwera
Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Te są:

Typ i wersja przeglądarki
Zastosowany system operacyjny
URL odsyłacza
Nazwa hosta komputera dostępowego
Czas żądania serwera
Adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy
W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podają, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), pod warunkiem że zapytanie zostało złożone.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy zatrzymania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem
Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), pod warunkiem że zapytanie zostało złożone.

Dane przesłane nam przez Państwa za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy zatrzymania – pozostają nienaruszone.

5. media społecznościowe
Wtyczki do mediów społecznościowych z Sharyfą
Ta strona wykorzystuje wtyczki z mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Zwykle wtyczki można rozpoznać po odpowiednich logotypach mediów społecznościowych. Aby zagwarantować ochronę danych na tej stronie internetowej, używamy tych wtyczek tylko w połączeniu z tzw. rozwiązaniem „Shariff“. Ta aplikacja zapobiega przekazywaniu danych przez wtyczki zintegrowane na tej stronie internetowej do odpowiedniego dostawcy zaraz po pierwszym wejściu na stronę.

Tylko wtedy, gdy aktywujesz odpowiednią wtyczkę klikając odpowiedni przycisk, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem operatora (zgoda). Gdy tylko aktywują Państwo wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową, podając swój adres IP. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebook), odpowiedni dostawca może przypisać wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę tę można cofnąć w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Wtyczki do Facebooka (przycisk Like & Share)
Na tej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki portalu społecznościowego Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak, jak podaje Facebook, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to“ („Like“) na tej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kiedy odwiedzasz tę stronę, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informacje o tym, że odwiedziłeś tę stronę internetową wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Like-Button“ na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz umieścić link do treści tej strony na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Facebook. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przypisać wizyty na tej stronie do Twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Korzystanie z wtyczek Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym rozpowszechnieniu w mediach społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Plugin na Twitterze
Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na tej stronie. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Za pomocą Twittera i funkcji „Re-Tweet“ strony internetowe, które odwiedzasz, są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane są również przesyłane na Twitterze. Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności na Twitterze pod adresem: https://twitter.com/de/privacy.

Plugin Twitter jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym rozpowszechnieniu w mediach społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można odwołać w każdej chwili.

Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta na https://twitter.com/account/settings.

Instagram Plugin
Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na tej stronie internetowej. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta Instagram, możesz połączyć zawartość tej strony internetowej z Twoim profilem Instagram klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca witryn nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Instagram.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym rozpowszechnieniu w mediach społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o stosowną zgodę, dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Więcej informacji można znaleźć w deklaracji ochrony danych osobowych firmy Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Tumblr
Ta strona korzysta z przycisków serwisu Tumblr. Dostawcą jest Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Przyciski te pozwalają na udostępnienie postu lub strony na Tumblrze lub śledzenie dostawcy na Tumblrze. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych z przyciskiem Tumblr, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy wpływu na ilość danych, które Tumblr gromadzi i przekazuje za pomocą tego pluginu. W zależności od aktualnego stanu przekazywane są adres IP użytkownika oraz adres URL danej strony internetowej.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym rozpowszechnieniu w mediach społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o stosowną zgodę, dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Tumblr pod adresem: https://www.tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn Plugin
Ta strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony na tej stronie, która zawiera funkcjonalność LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostanie powiadomiony, że odwiedziłeś tę stronę używając swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Poleć LinkedIn“ i jesteś zalogowany do swojego konta LinkedIn, LinkedIn będzie mógł powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Tobą i Twoim kontem. Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Plugin LinkedIn jest stosowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym rozpowszechnieniu w mediach społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING
Ta strona korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron zawierającej funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą wiedzą, żadne dane osobowe nie są przechowywane. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani nie jest oceniane zachowanie użytkownika.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym rozpowszechnieniu w mediach społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o stosowną zgodę, dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych i przycisku XING Share można znaleźć w Polityce Prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest Plugin
Na tej stronie używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“).

Po wywołaniu strony, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterestu. Plugin przesyła dane protokołu do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą zawierać adres IP użytkownika, adres odwiedzanych stron internetowych, które zawierają również funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę zgłoszenia, korzystanie z Pinterestu i plików cookie.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszym rozpowszechnieniu w mediach społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o stosowną zgodę, dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Dalsze informacje na temat celu, zakresu oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez firmę Pinterest, jak również na temat praw i opcji ochrony prywatności użytkownika, można znaleźć w Informacji o ochronie danych osobowych firmy Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. narzędzia analizy i reklamy
Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa tak zwanych „cookies“. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analizy oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

IP Anonimizacja

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie z opcją „opt-out“ jest ustawiony w celu uniemożliwienia zbierania informacji o przyszłych wizytach na tej stronie: Wyłączyć Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics traktuje informacje o użytkownikach, można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Realizacja zamówień

Zawarliśmy umowę z firmą Google na przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „funkcje demograficzne“ Google Analytics. Pozwala to na generowanie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, jak również z danych osób trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do żadnej konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć tę funkcję, zmieniając ustawienia reklam na swoim koncie Google, lub generalnie zakazać Google Analytics gromadzenia jego danych w sposób opisany w sekcji „Rezygnacja z gromadzenia danych“.

Okres przechowywania

Dane o użytkownikach i zdarzeniach przechowywane w Google, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, ID reklamowe Androida), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads i Google Conversion Tracking
Ta strona korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google Ads używamy tzw. conversion tracking. Po kliknięciu na reklamę zamieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony tej witryny, a plik cookie nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów Google Ads. Informacje zbierane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, które pozwoliłyby im na osobistą identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego użycia, wyłączając nieznacznie cookie śledzenia Google Conversion Tracking w swojej przeglądarce internetowej w Preferencjach Użytkownika. Nie zostaniesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie „ciasteczek konwertujących“ i korzystanie z tego narzędzia śledzenia opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w Google Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację cookies w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

7. wtyki i narzędzia
YouTube z podwyższoną ochroną danych
Ta strona integruje filmy z YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy YouTube w trybie zwiększonej prywatności. Według YouTube, tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednakże, tryb wzmocnionej prywatności nie musi wykluczać udostępniania informacji partnerom YouTube. Na przykład YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz wideo, czy nie.

Po uruchomieniu wideo z YouTube na tej stronie, łączy się ona z serwerami YouTube. To mówi serwerowi YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwalasz YouTube na bezpośrednie powiązanie Twoich nawyków przeglądania z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto, YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po uruchomieniu wideo. Te pliki cookie umożliwiają YouTube uzyskanie informacji o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na urządzeniu do momentu ich usunięcia.

Po uruchomieniu filmu na YouTube, może on wywołać inne operacje przetwarzania danych, nad którymi nie mamy żadnej kontroli.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli złożono wniosek o odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych w serwisie YouTube można znaleźć w polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo
Ta strona korzysta z wtyczek z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn wyposażonych w wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. To mówi serwerowi Vimeo, które z naszych stron odwiedziłeś. Vimeo uzyskuje również Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany do Vimeo lub nie posiadasz konta w Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane do serwera Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, pozwalasz Vimeo na przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Vimeo jest wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeżeli złożono wniosek o zgodę, przetwarzanie będzie prowadzone wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts
Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są instalowane lokalnie. Nie ma żadnego połączenia z serwerami Google.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.